ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 Le Veer: Le Veer jewelry. V.O.F., gevestigd te (5652 EH) Eindhoven aan het adres Zeelsterstraat 205a, KvK: 72411007, BTW-identificatienummer: NL859101435B01, (info@leveer.nl)

1.2 Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Le Veer zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3 Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Le Veer zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4 Overeenkomst: de tussen Le Veer en Consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst ter zake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

DEEL I

Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het onderhavige DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Le Veer.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Le Veer zijn vrijblijvend, tenzij door Le Veer uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4 Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Le Veer zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Le Veer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6 Le Veer behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbiedingen en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Le Veer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8 Eventueel aansluitend door of namens Le Veer gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Le Veer.

2.9 Toepassing van eventueel door de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.10 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.11 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Le Veer voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.12 Le Veer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13 Zonder schriftelijke toestemming van Le Veer is de Consument-afnemer en/of Afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Le Veer van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.2 Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van Le Veer langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Le Veer langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.3 Le Veer behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4 Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Le Veer, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.5 Mocht Le Veer van haar rechten ingevolge artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert Le Veer de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt Le Veer contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.

3.6 Le Veer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.7 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

4. Prijzen

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5. Betaling

5.1 Le Veer is gerechtigd te factureren terstond nadat de Overeenkomst met de Consument-afnemer en/of Afnemer tot stand is gekomen.

5.2 Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Le Veer aangegeven wijze en op de door Le Veer aangegeven betalingscondities.

5.3 Bij niet (tijdige) betaling door de Consument-afnemer en/of Afnemer heeft Le Veer het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5.4 De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6. Levering

6.1 Le Veer gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Le Veer is voldaan, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Le Veer kenbaar heeft gemaakt.

6.3 De levertermijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Le Veer zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Le Veer zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4 Le Veer biedt de mogelijkheid te kiezen tussen een verzekerde verzending via PostNL met track and trace code of een niet-verzekerde verzending via PostNL brievenbuspost met postzegels. Indien gekozen wordt voor een niet-verzekerde verzending is Le Veer niet aansprakelijk voor vermissing van het pakket. Als gekozen wordt voor verzekerde verzending is Le Veer aansprakelijk voor het oplossen van het probleem.

6.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Le Veer tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan Le Veer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.6 Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, vindt de levering af magazijn plaats. Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de Afnemer.

7. Garantie en reclameringen

7.1 De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument-afnemer en/of Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Le Veer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Le Veer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Le Veer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.2 Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, dan moeten eventuele zichtbare gebreken binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Le Veer worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.3 De garantieregeling en -termijn van Le Veer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. Le Veer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.

7.4 Indien klachten van de Consument-afnemer en/of Afnemer door Le Veer gegrond worden bevonden, zal Le Veer naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument-afnemer en/of Afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Le Veer is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

7.5 De garantie in artikel 7.4 vervalt indien:

a) De Consument-afnemer en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

b) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Le Veer (zie materiaal en care) en/of op de verpakking c.q. labels behandeld zijn;

c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. Retourzendingen

8.1 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument-afnemer en/of Afnemer en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Le Veer onder de door haar te stellen condities.

8.2 Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan de Consument-afnemer en/of Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Le Veer totdat alle bedragen die de Consument-afnemer en/of Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Le Veer zijn voldaan.

9.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Consument-afnemer en/of Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

9.3 Het is de Afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Le Veer separaat te bewaren.

9.4 Indien de Afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort als geleverd door Le Veer, toebehoren aan Le Veer.

9.5 De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Le Veer kan worden opgevraagd en ingezien.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Le Veer bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Le Veer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtssituaties.

10.3 Le Veer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Le Veer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Le Veer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Le Veer – evenals haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door Le Veer ingeschakelde derden – is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Le Veer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Le Veer komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Le Veer steeds beperkt tot het bedrag dat door de Consument-afnemer en/of Afnemer ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Le Veer is betaald, tot een maximum van EUR 1.000.

11.2 Le Veer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

12. Verjarings-/vervaltermijnen

12.1 Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Afnemer jegens Le Veer, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een Consument-afnemer, bedraagt de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

13. Gegevensbeheer

13.1 Indien een Consument-afnemer en/of Afnemer een bestelling plaatst bij Le Veer, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van Le Veer. Le Veer houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

13.2 Le Veer respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

13.3 Le Veer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

14. Toepasselijke recht en geschillen

14.1 Op alle Overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Le Veer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument-afnemer en/of Afnemer te onderwerpen.

DEEL II

De bepalingen uit het onderhavige DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op Overeenkomsten met Consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In geval van enige onverenigbaarheid van een bepaling uit het onderhavige DEEL II met een bepaling uit DEEL I, prevaleert de betreffende bepaling uit DEEL II.

15. Herroepingsrecht

15.1 Ingeval een Consument-afnemer via internet, telefoon of postorder een zaak heeft gekocht, dan wel een dienst heeft afgenomen van Le Veer, dan geldt het navolgende.

Bij levering van producten

15.2 Bij de aankoop van producten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument-afnemer of een vooraf door de Consument-afnemer aangewezen en aan Le Veer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

15.3 Tijdens de bedenktijd zal de Consument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Le Veer retourneren, conform de door Le Veer verstrekte redelijke instructies.

15.4 Wanneer de Consument-afnemer gebruik wenst te maken van haarherroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak, kenbaar te maken aan Le Veer. Het kenbaar maken dient de Consument-afnemer te doen middels de retour per e-mail aan te melden. Nadat de Consument-afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.5 Indien de Consument-afnemer na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht respectievelijk de zaak niet aan Le Veer heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

15.6 De Consument-afnemer is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.

Bij levering van diensten

15.7 Bij levering van diensten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Dit gaat in de laatste 96 uur voor levering niet meer kosteloos.

15.8 Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de Consument-afnemer zich richten naar de door Le Veer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

15.9 Indien de Consument-afnemer gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.

15.10 Indien de Consument-afnemer een bedrag betaald heeft, zal Le Veer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds is ontvangen door Le Veer.

15.11 Le Veer sluit het herroepingsrecht van de Consument-afnemer uit voor zaken en diensten zoals omschreven in lid 1 en 2.

15.10.1: Producten:

a) die door Le Veer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument-afnemer;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen verouderen;

e) waarvan de prijs schommelt zonder dat Le Veer hier invloed op heeft;

f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

g) voor hygiënische producten waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

15.10.2: Diensten:

a) zoals verhuur van vakantieaccommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument-afnemer is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.